Dr. Shashi Tyagi, PhD (DU)

Dr. Usha Prasad, PhD (DU)

Dr. Gita Mathur, PhD (DU)

Dr. Kiran Prabha, PhD (DU)

Dr. Geeta Mehta, PhD (DU)

Dr. Aparajita Mohanty, PhD (DU)

Dr. Priyanka Pandey, PhD (DU), (Teacher-in-Charge)  

Dr. Leisan Judith, PhD (DU), 

Dr. Jasmeet kaur Abat

Dr. Renu Mudhara Soni

Dr. Reema Khurana

Dr. Anjana Rustagi

Dr. Geeta

Dr. Vera Yurngamla Kapai

Ms. Ruchitra Gupta

Dr. Garvita Singh

Dr. Samira Chugh (Adhoc)

Dr. Ranjana Singh (Adhoc)

Dr. Gladys Muivah (Adhoc)

Ms. Preeti Agrawal (Adhoc)