Dr. Sushmita Chaudhary, PhD (DU)

Dr. Anita Chugh, PhD (DU)

Dr. Keya Banerjee, PhD (DU), (Teacher-in Charge) 

Dr. Uttara Dutta, PhD (DU)

Dr. Sushma Bhan, PhD (DU)

Dr. Rita Bhatla, PhD (Punjab University)

Dr. Chandana Mukherjee, PhD (DU)

Dr. B. Vaijayanthi, PhD (DU)

Dr. Renu Aggarwal, PhD (DU)

Dr. Manju Kumari Saroj

Dr. M. Sarath Babu

Dr. Geeta Saini

Dr. Nisha Saini

Dr. Beena

Dr. Niyati Singh

Dr. Tripti Kumari

Dr. Neha Sharma

Ms. Chingrishon Kathing

Ms. Salma Khan

Dr. Taruna Singh, (Adhoc)

Dr. Manisha Singla, (Adhoc)

Ms. Himani Chauhan, (Adhoc)

Dr. Garima Khanna, (Adhoc)