Dr. Manjushree Singh, PhD (DU), (Teacher-in Charge) 

Ms. Deeksha Bhardwaj, M. Phil. (DU)

Dr. Alka Saikia, PhD (JNU)

Dr. Megha Shukla (Adhoc)

Mr. Piyush Yadav (Adhoc)

Dr. Ruchika Sharma (Adhoc)

Dr. Pragati Burman (Adhoc)

Mr. Abhinava Goswami (Adhoc)