News

CMS - 1.12 - Pohnpei
 

History

Dr. Manjushree Singh, PhD (DU), (Teacher-in Charge) 

Ms. Deeksha Bhardwaj, M. Phil. (DU)

Dr. Alka Saikia, PhD (JNU)

Dr. Megha Shukla (Adhoc)

Mr. Piyush Yadav (Adhoc)

Dr. Ruchika Sharma (Adhoc)

Dr. Pragati Burman (Adhoc)

Mr. Abhinava Goswami (Adhoc)

Previous page: Hindi  Next page: Mathematics