Commerce

Dr. Ravinder Kr. Jain, PhD (CCU)

Ms. Raj Kumari Gupta, M.Com. (DU)

Ms. Kiran Batra, M. Phil. (DU)

Dr. Geeta Kichlu, PhD (DU)

Dr. Manju Sahai, PhD (DU)

Dr. Sangeeta Jerath, PhD (DU)

Dr. Mandakini Das, M.Phil., PhD (DU)

Ms. Ramanbir Bindra, M.Phil (DU)

Dr. Geeta Sidharth, PhD (DU),(Teacher-in-Charge)

Ms. Alka Gupta, M.Phil. (DU)

Dr. Nidhi Gupta, PhD (Bairelly)

Ms. Usha Vaish, M. Phil. (DU)

Ms. Sheela Dubey, M.Com, MBA

Dr. Sonali Ahuja Dua, PhD (DU)

Ms. Anjni Anand, M. Phil. (DU)

Ms. Romita Popli, M. Phil. (DU)

Ms. Chitra Rajora, M.Com. (DU)

Ms. Sumant Meena, M.B.A. (Vanasthali University, Jaipur)