Microbiology

Dr.  Surabhi  Srivastava,  Ph.D  (R.D.  Univ), (Teacher-in-Charge)

Dr. Anita Kapila, PhD (B.H.U)

Dr. Rekha Gupta, PhD (DU)

Dr. Kavita Vasdev, PhD (DU)

Dr. Shashi Chawla, PhD (DU)

Mr. Digvijay (Adhoc)

Dr. Ashok Saini (Adhoc)

Dr. Manpreet Kaur Rawal (Adhoc)