Political Science

Ms. Ravinder Wig, M.A. (DU)

Dr. Renu Sethi, PhD (DU)

Dr. Joya Bhattacharya, M. Phil. (DU) (on leave)

Dr. Manisha Priyam, M. Phil. (DU), PhD (LSE) (on leave)

Dr. Puja Rani, M. Phil. (JNU)

Dr. Sweta Mishra, PhD (DU)

Mr. Mukesh Gautam, M.A. (DU), (Teacher-in-Charge)

Ms. Pemala Bhutia, M.A. (North Bengal University)

Dr. Maneesha Roy

Dr. Anita Bhatt

Dr. Seema Sharma

Dr. Ragini Singh

Ms. Anushka Singh

Mr. Deoraj Singh

Dr. Nitish Kumar