History

Dr. Manjushree Singh, PhD (DU)

Dr. Meenakshi Jain, PhD (DU),(Teacher-in-Charge)

Ms. Deeksha Bhardwaj, M. Phil. (DU)

Dr. Alka Saikia, PhD (JNU)

Dr. Megha Shukla (Adhoc)

Ms. Mridul Megha (Adhoc)

Ms. Shivangani Tandon (Adhoc)

Mr. Ikramul Haque (Adhoc)

Mr. Piyush Yadav (Adhoc)